Decision making - besluitvaardig

Zorg dat je besluitvaardig bent; beschikt over de informatie om de juiste besluiten te nemen op het juiste moment.

Compliant

Weet dat je voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. En zorg er voor dat je compliant blijft.

Wndbaar
Agile - wendbaar

Ben in staat om adequaat te reageren op veranderingen van de markt, omgeving of organisatie.

previous arrow
next arrow
Slider

Systematisch leiderschap

Organisaties dienen vanuit een holistische visie continue bezig te zijn om zich te verbeteren en wel op een gestructureerde, methodische wijze waardoor succesvol zijn geen toevalstreffer is maar het vanzelfsprekende resultaat van een proces wat er op gericht is steeds "de beste willen zijn". (lees meer)
bManager
Borgen van de werkwijze

Door het bedrijf eenduidig te modelleren krijg je de mogelijkheid om de organisatiestructuur en alle primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen vast te leggen, te modelleren en te visualiseren waarbij tevens procedures en werk-instructies beschikbaar zijn. De structuren en content staan niet op zichzelf maar worden integraal gebruikt binnen de toepassing. Hiermee is in één oogopslag duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. Geaccordeerde wijzingen in bijv. organisatie, processen en personele bezetting zijn direct actueel.

Sturen op resultaat en risico

Op maat gesneden digitale werkplekken ondersteunen de individuele manager bij de taakuitvoering. KPI’s alsmede de operationele performance zijn beschikbaar. In het onderdeel Workflow worden alle (bijv. op basis van thresholds) gesignaleerde en gerapporteerde activiteiten weergegeven zodat direct acties geïnitieerd kunnen worden.

Continue verbeteren 

Om continue te verbeteren is een vaste (management) cyclus, die overal binnen het systeem wordt gehanteerd, een voorwaarde. De cyclus is gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act systematiek. Op basis van de informatie vanuit het organisatie- en procesmodel wordt altijd het juiste bedrijfsobject (proces, instructie) en de juiste eindverantwoordelijke geadresseerd.

Inspelen op veranderingen

Binnen organisaties zijn regelmatig thema’s actueel (ISO certificering, veiligheid, budget- cyclus, strategiesessie, etc.) die gedurende een specifieke periode veel aandacht en energie vragen. Deze thema’s dienen in de operatie verankerd te worden en de monitoring ervan moet een onderdeel zijn van de dagelijkse gang van zaken. Voorkomen wordt hiermee dat de actuele waarde afneemt of dat thema’s losraken van de organisatie.

Business Intelligence .....

Wat de reden ook is om een dynamisch management systeem te gaan gebruiken, het gaat er om dat je het ervaart.

  • Of je nu gaat voor de 100% compliance
  • Of dat je zeker wilt zijn dat je performance optimaal is
  • Of alle risico's in kaart wil brengen