Expertises

Quality Management

Continue verbeteren van producten, diensten, processen en organisatie

Het pragmatisch toepassen van kwaliteitsmodellen en instrumenten als INK, Lean, PDCA, ISO, etc., heeft bewezen toegevoegde waarde. Het gebruik ervan ondersteunt de motivatie en betrokkenheid van managers en medewerkers wiens houding en gedrag gericht moet zijn op continue verbetering van kwaliteit. Met als uiteindelijk doel: het vooraf gewenste product of dienst opleveren vanuit een vooraf gedefinieerd maakproces.

Kwaliteitsmanager

Risk Management

Kansen benutten maar gelijktijdig ook risico’s beheersen

Als risicomanager weten welke risico’s de organisatie loopt en - door er proactief mee om te gaan - ze beheersbaar maken. Dat vraagt om een gestructureerde inventarisatie én het regelmatig uitvoeren van audits. Een actieve signalering op basis van Key Risico Indicatoren en de analyse ervan vormen de basis voor het nemen van mitigerende maatregelen waarvan de positieve effecten liefst vooraf al duidelijk zijn.

Risicomanager

Performance Management

Strategie vertalen naar bedrijfsprocessen en met KPI’s meetbaar maken

Voor Marketing betekent dit o.a. het nauwgezet volgen welke campagnes het meest effectief zijn en de meeste conversie (aantal leads) opleveren en wat de kwaliteit (aantal deals) daarvan is. Voor Sales o.a. de pijplijn, de individuele performance van salesmanagers en het halen van de targets. Goed gedefinieerde kritische succesfactoren en scherpe performance indicatoren vormen hiervoor de basis.

Sales & Marketing manager

Integrale management applicatie

Complexiteit rol manager en de omgeving vraagt om integrale benadering

Als eindverantwoordelijke wordt je verondersteld inhoudelijke kennis van zaken te hebben van alle bedrijfsprocessen; te kunnen schakelen tussen operationele, tactische en strategische issues en verder o.a. ook de gestelde (budget- en strategische) doelen te realiseren. Daarnaast dien je ook de omgeving te managen en verantwoording af te leggen over alles wat er gebeurt. De implementatie van één geïntegreerde oplossing die alles onder een dak brengt, verbetert de overview en besluitvorming.

Algemeen directeur

Compliancy en certificering

Wet- en regelgeving en de lasten van certificering

Als controller wil je o.a. zekerstellen dat er voldaan wordt de heersende wet- en regelgeving en de interne regels en procedures van de organisatie. Compliancy ziet toe op ‘good governance’ en gaat verder dan louter naleving: organisaties moeten aantonen wat er aan preventie is gedaan en hoe er met calamiteiten wordt omgegaan. Er is niet alleen sprake van financiële gevolgen maar steeds meer ook van maatschappelijke- en reputatieschade. De energie en kosten van de diverse certificeringen, wil je echter minimaliseren. Dit geldt ook voor de inspanning die het vraagt om geaccrediteerd te blijven.

Financiel controller

Business Process Modelling

Bedrijfsprocessen optimaliseren en borgen

Zowel externe als interne factoren zorgen voor constante veranderingen en succesvolle organisaties spelen hierop tijdig in. Dat betekent: regelmatige aanpassingen in de bedrijfsvoering. Als proceseigenaar ben je de eerst aangewezene om processen te standaardiseren, actueel te houden en overdraagbaar te maken. Immers: dan weten diegenen die bij de uitvoering ervan betrokken zijn hoe het proces verloopt en wat er van hen verwacht wordt. Daarnaast wil je kunnen simuleren hoe processen te verbeteren zijn.

Proceseigenaar